BIP
Licznik odwiedzin: 2,039,987
 
Regulamin ogólny siłowni
 

REGULAMIN  OGÓLNY SIŁOWNI


Korzystający  z siłowni zobowiązani są :

1) zachować czystość w pomieszczeniach siłowni oraz szatni,
2) posiadać odpowiedni strój oraz obuwie,
3) zachowywać się odpowiedzialnie i kulturalnie, dbać o bezpieczeństwo własne i współćwiczących,
4) posiadać aktualne badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń,
5) przystępować do ćwiczeń właściwych dopiero po przeprowadzeniu odpowiedniej rozgrzewki przygotowującej organizm do większego wysiłku.

Ćwiczący, korzystający  z urządzeń i sprzętu zgromadzonego w siłowni zobowiązany jest:

1) używać sprzętu i urządzeń treningowych zgodnie z przeznaczeniem,
2) ćwiczenia trudne technicznie lub z dużym obciążeniem wykonywać z asekuracją instruktora lub współćwiczącego,
3) po zakończeniu ćwiczeń usunąć ze sztangi  lub innego urządzenia obciążniki i złożyć we właściwym miejscu z zachowaniem odpowiedniego bezpieczeństwa,
4) po zakończeniu ćwiczenia należy dokładnie wytrzeć sprzęt z potu.

Zabrania się:

1) korzystania z urządzeń uszkodzonych lub niesprawnych technicznie,
2) rzucać hantle, talerze lub inny sprzęt na podłogę,
3) przeszkadzać innym podczas wykonywania ćwiczeń,
4) używać do ćwiczeń sprzętu treningowego niezgodnie z przeznaczeniem,
5) odstępować osobom trzecim wykupionego karnetu.

Postanowienia końcowe:

1) wszystkie zauważone uszkodzenia sprzętu lub urządzeń zgłaszać instruktorowi prowadzącemu zajęcia,
2) należy stosować się do wszystkich poleceń instruktora,
3) osoby niszczące sprzęt lub urządzenia ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody,
4) niedostosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu grozi utratą prawa do korzystania z siłowni,
5) za rzeczy wartościowe nie oddane do depozytu a pozostawione w szatni, Park Wodny „Relax” nie odpowiada,
6) opłaty za korzystanie z siłowni zgodnie z cennikiem Parku Wodnego „Relax”.


                                                                     Dyrektor Parku Wodnego „Relax”
                                                                                      w Świdwinie