BIP
Licznik odwiedzin: 2,183,407
 
Regulamin Orlik 2012
 

REGULAMIN

korzystania z kompleksu boisk sportowych

„Moje boisko - Orlik 2012”


1.  Administratorem kompleksu boisk sportowych jest Park Wodny „Relax” w Świdwinie.

 

2.  Wejście na obiekt równoznaczne jest z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszego regulaminu przez użytkowników. Każda grupa korzystająca z obiektu zobowiązana jest do wyznaczenia osoby pełnoletniej odpowiedzialnej za wpis do rejestru. Osoba ta zobowiązana jest do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz  odpowiada za ład i porządek w rejonie przebywania danej grupy.

 

3.  Boiska czynne są w następujących terminach:

a) boiska dostępne dla szkół w dniach, w których odbywają się zajęcia szkolne:

· poniedziałek – piątek: godz. 8:00 – 16:00

b) boiska dostępne dla wszystkich chętnych:

od poniedziałku do piątku w godz. 16:00 – 21:00

w soboty w godz. 8:00 - 21:00

· w niedziele w godz.14:00 – 21:00

c) w miesiącach lipcu i sierpniu obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu.

 

4.  Dopuszcza się możliwość rezerwacji boiska u instruktora sportu dla grup powyżej 10 osób, jednak nie później niż 3 dni przed zamiarem skorzystania z boiska. Nie będzie prowadzona rezerwacja stała.

 

5.  Korzystanie z boisk jest bezpłatne.

 

6.  Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych (szatnie, umywalki, toalety). Za rzeczy pozostawione w szatni administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności.

7. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych instruktor sportu może zabronić korzystania z obiektu.

 

8. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego zmiennego, z zastrzeżeniem pkt.11a.

 

9. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

10. Sprzęt sportowy wydaje instruktor sportu. Pobierający sprzęt po skończonych zajęciach zobowiązany jest zwrócić pobrany sprzęt.

 

11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców;

b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk,

 np: rower, motorower, deskorolka, rolki itp.;

c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska;

d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe;

e) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy;

f) zaśmiecania ,wnoszenia opakowań szklanych i metalowych;

g) przeszkadzania w zajęciach lub grze;

h) zakłócania porządku i używania wulgarnych słów;

i) wprowadzania zwierząt;

j) korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu;

k) przebywania na terenie boisk osobom poniżej 15 roku życia po zmroku z wyjątkiem zorganizowanych grup sportowych;

l) przebywanie i korzystanie z obiektu poza godzinami otwarcia;

m) ze względu na występujące na boisku wielofunkcyjnym konstrukcje do koszykówki, znajdujące się na drodze poruszania zawodników przy ewentualnej grze w tenisa ziemnego, mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników kompleksu "Orlik", zabrania się gry w tenisa ziemnego;

n) przebywania na terenie boisk w celach innych niż odbywania zajęć rekreacyjno-sportowych.

 

12. Z toalet znajdujących się na obiekcie mogą korzystać tylko użytkownicy "Orlika" aktualnie posiadający rezerwację.

 

13. Na terenie boiska trawiastego przebywać może tylko grupa zawodników korzystających w danym momencie z obiektu.

 

14. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt.11 korzystania z boisk podejmuje instruktor sportu lub gospodarz obiektu, który w zależności od sytuacji może:

- nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju;

- zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie;

- nakazać opuszczenie terenu boisk;

- zakazać dalszych wstępów na kompleks.

 

15. Administrator kompleksu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe

w trakcie korzystania z obiektu.

Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody w 100% wartości zniszczeń.

Prowadzący zajęcia (nauczyciel, trener, animator sportu, trener środowiskowy) jest zobowiązany powiadomić administratora o każdym zaistniałym wypadku lub kontuzji ćwiczącego.

 

16. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, przepisów ppoż. i bhp, a w szczególności zastosowania się do uwag instruktora sportu lub gospodarza obiektu.

Po zmroku, oświetlenie Orlika jest włączane w przypadku chęci skorzystania z boiska przez grupę min. 10 osób. Osoby do 15 roku życia tylko pod nadzorem pełnoletniego opiekuna grupy.

 

17. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze postępowania karno-administracyjnego, a w szczególnych wypadkach w drodze postępowania karnego.

 

18. Teren objęty jest ciągłym monitoringiem.


 

 

 

OBUWIE   ZGODNE  Z  REGULAMINEM

buty-ok.jpg

 

 

OBUWIE   ZAKAZANE

buty-no.jpg

 

 

 

Dyrektor Parku Wodnego „Relax”

w Świdwinie