BIP
Licznik odwiedzin: 1,805,538
 
Regulamin ogólny pływalni
 
REGULAMIN OGÓLNY PŁYWALNI PARKU WODNEGO „RELAX”
W ŚWIDWINIE

Część ogólna

1. Pływalnia jest czynna codziennie w godz. :      7:00 – 21:00.
Za teren pływalni uważa się część obiektu za bramką elektroniczną (strefa płatna).

2. Przed wejściem na teren pływalni oraz przed rozpoczęciem korzystania z poszczególnych jej urządzeń i atrakcji należy zapoznać się z Regulaminem oraz instrukcją użytkowania. Wykupienie wejścia w formie biletu, karnetu, zamówienia itp. traktuje się jako przyjęcie zasad Regulaminu.

3. Korzystanie z pływalni może odbywać się:
- w grupach zorganizowanych,
- indywidualnie.

4. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy Regulaminu, nie stosujące się do zaleceń ratowników i służb porządkowych, mogą być usuwane z obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat. Wobec osób notorycznie łamiących Regulamin, może być zastosowany zakaz korzystania z pływalni.

5. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu muszą się niezwłocznie podporządkować komunikatom ogłaszanym przez służby ratownicze.

6. Na terenie pływalni obwiązuje zakaz:
- palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych,
- wnoszenia opakowań szklanych, jakichkolwiek narzędzi i niebezpiecznych przedmiotów,
- wprowadzania zwierząt,
- wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.

7. Grupy zorganizowane muszą mieć co najmniej jednego opiekuna na 15 podopiecznych.
Szczegółowe zasady opieki nad grupą korzystającą z obiektu pływalni określa "Regulamin korzystania z obiektu przez grupy zorganizowane".

8. Opiekun grupy po wejściu na halę basenową zobowiązany jest skontaktować się ze starszym ratownikiem zmiany, celem ustalenia zasad korzystania z pływalni. 

9. Pływalnia jest monitorowana w sposób ciągły, nagrania z kamer mogą być podstawą do wyciągania konsekwencji w stosunku do klientów, którzy nie stosują się do zasad Regulaminu.

10. Odzież wierzchnią należy zostawiać w szatni (parter). Przedmioty wartościowe należy oddać do depozytu (szatnia). Odzież i inne rzeczy osobiste należy zamykać w specjalnie do tego celu przeznaczonych szafkach w przebieralniach. Za utracone mienie klientów, które nie zostało przez nich zabezpieczone w opisany sposób, Park Wodny nie odpowiada.

Zasady korzystania z pływalni.


1. Od przejścia ze strefy zmiany obuwia przez bramkę elektroniczną do strefy płatnej pływalni obowiązują klapki basenowe     ( czyste, przeznaczone tylko do używania na basenie)  lub ochraniacze na obuwie (można je zakupić w kasie pływalni). 
Klapki lub ochraniacze na obuwie należy zmienić ponownie dopiero po wyjściu ze strefy płatnej do strefy zmiany obuwia.

Nie dopuszcza się możliwości korzystania z tzw. " obuwia do wody", które jest przeznaczone do korzystania z akwenów otwartych (morze, jezioro, rzeka itp.) o niesprawdzonej nawierzchni plaży czy dna akwenu i służą do zabezpieczania stóp np. przed skaleczeniem, uderzeniem o kamień, korzeń, puszkę itp. Takie zagrożenia nie występują w krytych pływalniach.

2. Każdy użytkownik basenu zobowiązany jest przed wejściem do hali basenowej do dokładnego umycia mydłem całego ciała ( szczególnie miejsca intymne) pod prysznicem oraz dezynfekcji stóp w specjalnych brodzikach.

3. W hali basenowej obowiązuje noszenie czystego stroju kąpielowego wykonanego z tkanin do tego przeznaczonych (poliester, lycra, poliamid itp.) Kobiety obowiązuje: strój jedno lub dwuczęściowy. Mężczyzn obowiązują: kąpielówki lub krótkie spodenki kąpielowe o długości powyżej kolan. Wszystkie stroje bez kieszeni, zamków błyskawicznych, guzików, wstawek oraz wykończeń metalowych lub plastikowych.
W szczególnych, uzasadnionych, indywidualnych przypadkach, na zgłoszenie klienta, decyzję o dopuszczeniu do korzystania z pływalni w stroju innym niż regulaminowy, każdorazowo podejmuje starszy ratownik zmiany w porozumieniu z Szefem Służby Ratowniczej.

4. Dzieci do lat trzech, a także starsze oraz osoby dorosłe korzystające/wymagajace pieluch, obowiązują specjalne pieluchomajtki pływackie.

5. Po wejściu do hali basenowej, klapki basenowe i ręczniki należy pozostawić w miejscach do tego wyznaczonych ( stojaki, wieszaki). Przemieszczanie się po hali basenowej w klapkach jest zabronione. Zwolnieni z tego zakazu są: ratownicy, obsługa techniczna basenu oraz instruktorzy nauki pływania i opiekunowie grup nie korzystający z kąpieli.

6. Przy korzystaniu z niecki sportowej, obowiązuje pływanie wzdłuż torów ograniczonych linami torowymi. Ewentualna zmiana toru - po przepłynięciu pod liną torową, przy zachowaniu szczególnej ostrożności.

7. Przy korzystaniu z atrakcji basenu w tym w szczególności ze zjeżdżalni, należy bezwzględnie stosować się do poleceń obsługi, instrukcji i automatycznych sygnalizatorów urządzeń startowych.

8. Na pływalnię wszyscy uczestnicy grupy wchodzą równocześnie. Prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan liczebny uczestników przed i po zajęciach.

9. Prowadzący zajęcia obowiązany jest przybyć na 10 min przed rozpoczęciem zajęć i wejść z grupą. Grupa bez prowadzącego nie będzie wpuszczana na basen.

10. Prowadzący zajęcia są zobowiązani przed rozpoczęciem do poinformowania ćwiczących o zasadach utrzymania porządku i bezpieczeństwa na pływalni.

11. W czasie zawodów organizator obowiązany jest przestrzegać przepisów niniejszego Regulaminu oraz odpowiedzialny jest za zapewnienie bezpieczeństwa pływających.

12. Na terenie hali basenowej zabrania się:
- biegania po obejściach, dojściach i wpychania do wody innych użytkowników,
- wchodzenia na balustrady, stanowiska ratowników, murki okalające baseny oraz inne urządzenia nie służące do tego celu,
- skakania z murków, balustrad, schodów lub innych fragmentów konstrukcji obiektu,
- skakania ze słupków startowych (poza zawodami) bez pozwolenia starszego zmiany ratowników,
- używania sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest przeznaczony,
- wskakiwania do zjeżdżalni i zjeżdżania głową w dół lub w pozycji siedzącej,
- rozpoczynania zjazdu przy zapalonym czerwonym świetle sygnalizacji,
- konsumpcji art. żywnościowych na terenie hali basenowej i strefie wokół  niej,
- niszczenia wyposażenia i zanieczyszczania wody basenowej,
- używania mydła i innych środków chemicznych,
- wnoszenia ręczników (oprócz ręczników przeznaczonych do korzystania z sauny) oraz płaszczy kąpielowych.

13. Zabrania się korzystania z pływalni osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują na: choroby skóry (grzybica, brodawica, rumień, róża itp.), otwarte skaleczenia, choroby zakaźne, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, padaczkę, częste iniekcje dożylne, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, agresywne zachowania.

14. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni, kąpać się i korzystać z atrakcji wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Obowiązuje stały kontakt z dzieckiem na odległość wyciągniętej ręki.

15. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji ze szczególną ostrożnością (lub po skonsultowaniu się ze swoim lekarzem). Za skutki zdrowotne przebywania na basenie tych osób Park Wodny „Relax” nie ponosi odpowiedzialności.

16. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie najbliższemu ratownikowi.

17. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu przez użytkowników oraz sprawdzają bezpieczeństwo prowadzonych zajęć. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie pływalni są zobowiązane podporządkować się nakazom ratowników pełniących dyżur.

Odpłatność:

1. Opłaty za pobyt na pływalni pobierane są przy wyjściu.
2. Rozliczenie czasu pobytu na pływalni rozpoczyna się po wejściu przez bramkę elektroniczną przy kasie i kończy się po wyjściu przez w/w bramkę.
3. Rozliczenie czasu pobytu na pływalni odbywa się w oparciu o cennik zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Świdwin.

Odpowiedzialność i kary:

1. Za zniszczenia, zgubienie elementów wyposażenia pływalni i obiektu obowiązuje odpłatność w wysokości 100 % szkody.
2. Za przedmioty wartościowe nie oddane do przechowalni, Park Wodny „Relax” nie ponosi odpowiedzialności.
3. Za zgubienie paska z elektronicznym czytnikiem, użytkownik zobowiązany jest zapłacić opłatę karną w wysokości 75 zł.
4. Park Wodny „Relax” nie odpowiada za wypadki spowodowane nie przestrzeganiem Regulaminu pływalni.
                                                                                                                           
                                                          Dyrektor Parku Wodnego „Relax” w Świdwinie