BIP
Licznik odwiedzin: 2,183,433
 
JAKOŚĆ WODY BASENOWEJ
 

Jakość wody basenowej odpowiada mikrobiologicznym i fizykochemicznym wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r. poz. 2016).

Roczna ocena jakości wody (od 02.06.2017r. do 02.06.2018 r.)

Roczna ocena jakości wody (od 02.06.2018r. do 02.06.2019 r.)

Roczna ocena jakości wody 2021