BIP
Licznik odwiedzin: 2,183,406
 
Regulamin stadionu
 

REGULAMIN STADIONU SPORTOWEGO
W ŚWIDWINIE PRZY UL. SPORTOWEJ 7.


§1

1. Stadion znajduje się w administracji Parku Wodnego „Relax” w Świdwinie.
2. Stadion służy do przeprowadzania rozgrywek piłkarskich, zawodów lekkoatletycznych, imprez sportowo – rekreacyjnych oraz kulturalnych.
3. Stadion nie jest powszechnie dostępny.
4. Umowy zawierane w przedmiocie wykorzystania stadionu muszą być zgodne z powszechnie obowiązującym prawem.

§2

Zachowanie na Stadionie.

1. Każdy, kto przebywa na Stadionie jest zobowiązany zachowywać się tak, aby nie szkodził i nie zagrażał innym przebywającym.
2. Przebywający są zobowiązani stosować się do zarządzeń Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, służby porządkowej oraz do zaleceń spikera lub gospodarza Stadionu.
3. Ze względów bezpieczeństwa, w szczególnych przypadkach, przebywający są zobowiązani  na żądanie Policji lub służby porządkowej, do zajmowania miejsc innych niż wskazane na kartach wstępu.
4. Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie wolnym (zakaz blokowania, tarasowania, zastawiania itp.)

§3

Zakazy.

1. Zabrania się wnoszenia i wprowadzania na Stadion :
- broni wszelkiego rodzaju,
- przedmiotów, które mogą być użyte jako broń,  pociski lub narzędzie ataku,
- pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,
- butelek, kubków, dzbanków lub puszek wykonanych z kruchego, pękającego lub szczególnie twardego materiału,
- fajerwerków, petard i innych środków pirotechnicznych,
- przedmiotów o dużej objętości (np. stołki, krzesła, skrzynie itp.),
- drzewców do flag i transparentów,
- napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających,
- zwierząt (za wyjątkiem, w uzasadnionych przypadkach, psów policyjnych),
- wszelkich pojazdów oprócz uprawnionych na podstawie osobnego zezwolenia.
2. Ponadto zakazuje się:
- wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone do powszechnego użytku szczególnie: fasady, mury, ogrodzenia, urządzenia oświetleniowe i kamerowe, pomosty, maszty, dachy itp. Zakaz obejmuje także drzewa.
- wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów np.: boisko, pomieszczenia wewnętrzne i służbowe,
- używania elementów odzieży lub przedmiotów do zakrywania twarzy, celem uniemożliwienia identyfikacji,
- rzucania wszelkimi przedmiotami,
- rozniecania ognia i używania środków pirotechnicznych,
- sprzedawania towarów i kart wstępu, rozdawania druków i przeprowadzania zbiórek oraz wywieszania reklam bez zezwolenia,
- malowania, oklejania i pisania na budowlach, urządzeniach lub drogach,
- załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami oraz zaśmiecania obiektu.

§4

Kontrola.

1. Każdy, przy wejściu na Stadion, jest zobowiązany bez wezwania, do okazania służbie porządkowej swojej karty wstępu lub innego dowodu uprawniającego do wejścia.
2.  Na Stadionie mogą przebywać oraz korzystać z urządzeń stadionowych tylko osoby posiadające ważną kartę wstępu lub inny dowód uprawniający do przebywania na obiekcie, które należy okazywać Policji lub służbom porządkowym na każde ich żądanie.
3. Służba porządkowa jest uprawniona do sprawdzania osób (również przy użyciu środków technicznych) celem stwierdzenia czy nie stanowią one zagrożenia bezpieczeństwa z powodu spożycia alkoholu lub innych środków odurzających oraz wnoszenia broni lub przedmiotów niebezpiecznych.
4. Osoby, które nie posiadają karty wstępu lub innego  dowodu uprawniającego do przebywania na obiekcie oraz osoby stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa nie będą wpuszczane na obiekt.
5. Przebywanie na Stadionie w dni bez imprez określa administrator obiektu.
6. Istnieje możliwość przebywania lub korzystania ze Stadionu na podstawie innych zezwoleń administratora lub gospodarza obiektu.

§5

Odpowiedzialność.


1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na Stadionie będą pociągane do odpowiedzialności karno – administracyjnej.
2. Wypadki lub szkody należy natychmiast zgłaszać administratorowi stadionu.


                                                                 Dyrektor Parku Wodnego „Relax”
                                                                             w Świdwinie.